Elmal? Ky Tarihesi


Ni?de ili Uluk??la ilesi ELMALI ky, Adana-Ni?de il s?n?r?nda Seyhan Nehrinin bir kolu olan K?rk Geit ay?na iki km. uzakl?kta, Bolkar da??n?n tam kar??s?nda, kuzeyinde Alan, K?z?la?a ve ak?lba?, Gneyinde K?rk Geit ay?, iftehan tepesi, bat?s?nda nlyaka (Murad?) ve ifteky (Ktey), do?usunda Ard?l? (Ce) vard?r.

Kyn ne zaman kuruldu?u kesin olarak bilinmemekle birlikte anlat?lanlara gre Anadolu Seluklular? dneminden beri var olan bir kydr.(1071-1308)

Trklerin Anadoluya yerle?mesi 1071deki Malazgirt Sava??ndan sonra h?zland?. Seluklu komutan? Kutalm?? o?lu Sleyman ?ah Anadoludaki fetihleri bat?ya yayarak 1075'te ?zniki Bizanstan ald? ve buray? ba?kent yaparak ba??ms?zl???n? ilan etti. Bylece kurulan Anadolu Seluklu Devleti, ?lhanl?lar?n son Anadolu Seluklu sultan?n? tahttan indirdikleri 1308'e kadar varl???n? srdrd.

Elmal? Kyne ad verilmesiyle ilgili menk?be: Beylikler dneminde Konya'daki Karaman o?ullar? ile Adana'daki Ramazan o?ullar? aras?nda s?n?r anla?mazl??? ?kar. Bunun zerine iki Bey s?n?r anla?mazl???n? zmek iin sabah?n ilk horoz tmnde saraylar?ndan yola ?karlar. ?eker P?nar?nda(Ak kpr)kar??la??rlar. Adana-Konya s?n?r anla?mas?n? yaparlar . (O zamanlarda Ni?de, Konyaya ba?l? bir sancak beyidir) Yap?lan antla?madan sonra Beyler, kendi yerlerine dnmek zere yola ?karlar. Karaman o?ullar?n?n beyi, K?rk Geit ay?n? takip ederek Elmal? kprsnden geerek da??n yamac?ndaki bir kyde mola verirler. Yemek yenilip, namaz k?l?nd?ktan sonra BEY: murad?m?z? ald?k der. O kyn ad? MURADI kal?r. Beyin yard?mc?lar?ndan biri ?urada byk bir ky daha var deyince yleyse oray? da ALMALI der Karaman o?lu beyi. Kyn ad? uzun sre ALMALI olarak an?l?r. Ba?ka bir rivayete gre ise Bey: b?rak oray? oras? el mal? der. Kyn ad? ELMALI olarak an?l?r.

Osmanl? ?mparatorlu?u dneminde evresindeki kylerin en by? oldu?u iin kyn e?itimine nem verilmi?tir. Uzun sre evre kylerden gelen ocuklar ve Elmal?da ya?ayan ocuklar kydeki medreseye devam ederek e?itimlerini srdrm?lerdir. Cumhuriyetin kurulmas?na kadar ELMALI KY MEDRESES? e?itim ve ?retime devam etmi?tir.

E?itimine ELMALI KY MEDRESES?nde ba?layan Rahmetli Zahit Hoca, Kayseri ve Konyada otuz y?l okumu?, kurra haf?z ve byk bir f?k?h limiydi. Padi?ah taraf?ndan kyn resmi hatibi olarak grevlendirilmi? ve vefat?na kadar kyn hatibi olarak grev yapm??t?r.

1947 y?l?nda Elmal? ky ?lkokulu yap?lm??t?r. Kyn ilkokuldan mezun olanlar ve 1980 y?l?ndan sonra e?itli sebeplerle kymzden byk ?ehirlere g edenler, ya?ad?klar? yerlerde yksek ?retimlerine devam etmi?ler, i? sahibi olmu?lard?r. Devletin e?itli kademelerinde grev almalar? ve ?ehirlerde i? kurmalar?ndan dolay? kyn nfusu gn getike azalm??t?r. zellikle Adana, Ni?de, Pozant? ve ?stanbula g edenler o?alm??t?r.

Cumali Ulusoyakatk?lar?ndan dolay? te?ekkr ederiz.

Last Updated ( Monday, 21 October 2013 15:14 )